VIKING

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Lampy VIKING® to wysokiej klasy oświetlenie specjalistyczne znajdujące zastosowanie w siłach zbrojnych (namiotach, schronach), obronie cywilnej, w służbach ratowniczych przy usuwaniu skutków katastrof budowlanych, drogowych oraz naturalnych. Znajduje także zastosowanie w oświetleniu miejsca prac w budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej, przy przeładunkach transportów morskich i lądowych a także w innych miejscach, gdzie od oświetlenia wymaga się wysokiej jakości i niezawodności w trudnych warunkach zewnętrznych.

EN

VIKING® lamps are for the high-class specialist lighting used in the armed forces (tents, shelters), civil defense, and in emergency services for removing the effects of construction, road and natural disasters. They are also used to illuminate the workplace in construction, civil and water engineering, in transhipment of sea and land transports, as well as in other places where high quality and reliability are required from lighting in difficult external conditions.