Metronic AKP

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Od ponad 25 lat specjalnością firmy Metronic AKP jest projektowanie i produkcja urządzeń służących do pomiaru skompensowanego przepływu i rozliczania energii pary wodnej oraz wody, pomiaru skompensowanego przepływu gazów technicznych, rejestracji temperatury i innych wielkości fizycznych, a także monitorowania procesów przemysłowych.

Urządzenia pomiarowe i rejestratory produkcji Metronic AKP stosowane są obecnie zarówno w małych jak i największych zakładach przemysłowych. W oparciu o nasze produkty pracują systemy pomiarowe w elektrowniach, rafineriach, zakładach spożywczych, hutach, zakładach wodociągowych i gazowych.

Asortyment oferowanej aparatury pomiarowej jest ciągle rozwijany w oparciu o wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Podczas tworzenia naszych urządzeń szczególną uwagę zwracamy na wysoką jakość i niezawodność, nie zapominając również o zachowaniu odpowiedniej estetyki produktów. Staramy się aby nasze urządzenia obsługiwało się łatwo i intuicyjnie, a w razie jakichkolwiek problemów zawsze gotowi jesteśmy służyć radą i pomocą w ich rozwiązaniu. Na życzenie klienta realizujemy również kompletację dostaw poprzez uzupełnianie elementów automatyki do aparatury kontrolno-pomiarowej własnej produkcji.

Metronic AKP czynnie bierze udział w rozwoju i dostosowywaniu aparatury pomiarowej do indywidualnych potrzeb klienta oraz rozwiązuje wiele nietypowych problemów. Wszystkie działania firmy prowadzone są zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015 co potwierdzone zostało stosownym certyfikatem. Staramy się stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług i czerpać jak najwięcej z uwag i opinii naszych klientów.

EN

For nearly 25 years, Metronic AKP has specialized in designing and manufacturing devices that measure the compensated flow and consumption of steam and water energy, measure the compensated flow of process gases, record temperature and other physical quantities, and monitor industrial processes.

Metronic AKP measuring instruments and recorders are currently used in both small and large industrial plants. Based on our products works both metering systems in power plants, refineries, food plants, steel plants, water and gas plants. We are constantly striving to improve and offer you perfect devices and service.

Creating our devices, we pay special attention to high quality and reliability, not forgetting to maintain proper aesthetics of products. We try to make our devices easy and intuitive, and in case of any problems we are always ready to advise and help solve them. At the request of the customer we also realize the delivery of accessories for the control and measurement equipment of our own production.

Metronic AKP actively participates in the development and customization of measuring equipment to meet individual needs and solves many unusual problems. All activities of the company are conducted in accordance with the quality management system ISO 9001-2015, which is confirmed by the relevant certificate. We strive to constantly improve the quality of the services we provide and get the most out of the opinion sour customers.